About

Om teresa larsen


Eksistentialismens aftryk
Jeg er grafiker, og har i en lang årrække arbejdet med eksistentielle temaer som døden og det der står alene, og særligt været optaget af, når døden tager form. Det har afspejlet sig i motiver af afdøde dyr og dyrekranier, hvor jeg særligt har været interesseret i deres konturer. Andre aspekter af døden og det der står alene, er også blevet en del af min grafiske billedverden, som motiver af afdøde forfædre, objekter, og steder med fravær af liv.

Nu bevæger jeg mig over i et andet eksistentielt territorie, for at undersøge livet, identitet og det meningsløse. Med det fineste transparente papir og den voldsomt sorte trykfarve, kommer de grafiske værker til udtryk gennem fotografi, ord, og teknikker som ætsninger og fotogravure.


Grafisk æstetik
Æstetikken er af særlig vigtig karakter, jeg drages af dusede farver og former. Værkerne er sensible, både når det kommer til motiv, og ofte også materiale. Det skrøbelige og autentiske er at spore i alle mine værker.

Materialet er ofte drivkraften bag en idé eller tanke, der efterfølgende transformeres visuelt. Jeg er i det hele taget nysgerrig på, hvad materialer kan, og idéer fører mig til ukendt territorie, for at lære nye færdigheder.


“Det skrøbelige og autentiske er at spore i alle mine værker”


Jeg har deltaget i udstillinger i Danmark, men også i Egypten, Frankrig, Kina, Letland, Sverige og USA. Det er en fantastisk fornemmelse, når værkerne kommer ud i Verden.

I forbindelse med Tiffin University i Ohio, i 2017 indledte et samarbejde mellem krigsveteraner og kunstnere, blev jeg spurgt, om jeg ville være en del af projektet. På grund af veteranernes høje selvmordrate, vil universitetet bygge bro mellem veteraner og civile, og fortælle deres historie gennem grafiske værker. Veteranerne er blevet interviewet, og hver kunstner har fået tildelt en veterans historie, og der ud fra, lavet et grafisk værk i et oplag på 10 grafiske blade. Det har ført til udstillinger i mange amerikanske stater, på militær relaterede udstillingsteder, uddannelsesinstitutioner og snart vil udstillingen også blive vist på Pentagon i Washington DC, USA.
Se mere på www.evacproject.org

 

Medlem af
BKF – Billedkunstnernes Forbund
Danske Grafikere
Fyns Grafiske Værksted
Gæsteatelier Hollufgård


Repræsenteret ved 

Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen, København
Bibliotheca Alexandrina, Alexandria i Egypten

Doneret grafiske værker til EVAC project, Tiffin University, Ohio, USA

 

 

About teresa larsen


The imprint of existentialism
I’m a Danish printmaker, and I have for many years worked with existential themes, such as death and aloneness, and have been particularly interested in when death transform into a shape.  This has been reflected in motifs of deceased animals and animal skulls, I’ve been particularly interested in their contours.  Other aspects of death and what stands alone have also become part of my graphic prints, as motifs of deceased ancestors, objects, and places with the absence of life.

Now I’ve moved on to another existential territory, to examine life, identity and the meaningless.  With the finest transparent paper and the darkest black ink, my graphic works are expressed through photography, words, and printmaking techniques such as etching and photogravure.


Graphic aesthetics

The aesthetics are of a particularly important nature, I am drawn by dull colors and shapes.  The works are sensitive, both when it comes to motif, and often also the materials.  A vulnerability and authenticity is to find in all my works.

The material is often the driving force behind an idea or thought, which is subsequently visually transformed.  I am generally curious about how materials can be used, and ideas lead me to unknown territory, to learn new skills.


“The fragile and authentic is to find in all my works”

 

I have participated in exhibitions in Denmark, but also in Egypt, France, China, Latvia, Sweden and the USA.  It’s a great feeling when the works are out in the World.

In 2017 Tiffin University in Ohio, initiated a collaboration between war veterans and artists. I was asked if I would be part of the project. Because of veterans’ high suicide rates, the university wants to build a bridge between veterans and civilians and tell their story through graphic works. The veterans have been interviewed, and each artist has been assigned a veteran’s story, and based on that, made a graphic print in an edition of 10. It has led to exhibitions in many states, at military related exhibition sites, educational institutions and soon the exhibition will also be shown at the Pentagon in Washington DC, USA.
Read more on www.evacproject.org

 

Member of
BKF – Danish Visual Artists
Danish Printmaker Association
The Funen Printmaking Workshop
Hollufgård Artist Residence


Represented at

Art Museum Kastrupgårdsamlingen in Copenhagen, Denmark
Bibliotheca Alexandrina, Alexandria in Egypt

Donated prints to EVAC project, Tiffin University, Ohio, USA